Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia Bio
CJ I CJ I
CJ II CJ II
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Etická výchova ETV
ETV/DOV E
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Informatika/Mediálna Inf/Med
Matematika MAT
Mediálna výchova MED
Náboženská výchova NBV
NBV/DOV e
Nemecký jazyk NEJ
Občianská náuka OBN
Občianská výchova OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PR
Prírodoveda PDA
prvouka PVO
Ruský jazyk RJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SEE
Technická výchova TCHV
Technika THD
Technika/Informatika Tech/Inf
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VU
Výtvarná výchova VYV
Zemepis Z

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • ZŠ, Komenského 1962/8, Trebišov
    Sem zadajte adresu školy
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria